Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Dålig etik dödar uppfinningar!

Språk: Svenska
Publicerad: söndag 18 augusti 2013
Redigerad: onsdag 1 december 2021
x comments
Samhälle lag myndighet patent politik
0 4995 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) publicerade i slutet av 2011 skriften Innovationsplan "Sverige - underlag till en svensk innovationsstrategi" med undertiteln "Innovation för tillväxt - från ord till handling". Det var resultatet av ett arbete startat i september 2009 och tänkt mer som ett bidrag till en ständigt pågående process än som ett tidsbegränsat projekt. Så här inleds skriften: - Nyckeln till Sveriges framtida välstånd heter förnyelse - innovation. "Innovation för tillväxt" vill genom konkreta förslag och en bred dialog bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft. Så kan Sverige bli världens mest attraktiva land att bo och leva i...

Det står också att "Innovation är en viktig del av lösningarna på de samhällsutmaningar som världen står inför..." och "Genom innovationsstrategier vill länderna förstärka sina komparativa fördelar för att möta dessa utmaningar". En attitydundersökning uppges ha gjorts av Sifo där sammanfattningsvis "endast 13% ansåg att innovation är viktigt för att det skapar fler arbetstillfällen". I undersökningen ingick 100 opinionsbildare (politiker och personer inom media, fackförbund etc), 100 chefer i offentlig sektor, 200 chefer i såväl stora som små företag, och drygt 1000 förvärvsarbetande. Vad som behövs i vårt land är mer insikt om betydelsen av innovationer i allmänhet och av uppfinnare i synnerhet. Industrins talesmän förnekar ofta värdet av ensamma uppfinnare, s k ensamvargar.

Foto: Jan JohanssonFramtiden är oviss. Det finns en enda säker prognos och det är att oväntade tekniska lösningar uppfinns förr eller senare. Företagen kan snabbt tappa marknad och tvingas friställa personal. Vem tror att svenska företags FoU-anställda ser alla tekniska möjligheter och agerar förutsättningslöst samt utan tanke på egenintresse? Varför förnekas värdet av de ensamma uppfinnarna? Det är ett samhällskadligt fenomen som inte alls är nämnt i den ovannämnda skriften. FaceBook är nu ett forum för en proteströrelse där svenska uppfinnare stöds av undertecknad baserat bl a på mina erfarenheter som behörigt Europapatentombud sedan drygt 30 år. Nästa steg är att organisera en akutmottagning för sådana uppfinnarinitiativ som har potential att skapa välbetalda arbeten. Det räcker inte att satsa bara på forskare och företag som synes trovärdiga utan oväntade tekniska lösningar bör kunna ges en chans även när dessa presenteras av ensamma uppfinnare. Med stödtjänster går deras mer eller mindre påtagliga brister lättare att kompensera än ett förlorat försprång pga nekat stöd till dem.

Det behöver inte vara svårare att värdera oväntade tekniska lösningar än människorna bakom dem. Det går att bedöma patent och att lukta sig till marknadspotential. Luktar det skunk på företag brukar uppfinnare vara på väg att bli blåsta, kanske därför att marknaden har bedömts vara mogen och man vill då göra sig kvitt obekväma pionjärer. En affärsnäsa för var det finns patent med marknadspotential behöver knappast prestera mer än att känna var det luktar skunk, t ex idag på några av våra storföretag.

Enligt en debattartikel den 24 juli 2013 i Expressen står Sverige illa rustat när det gäller teknisk kompetens. "Utvandringen av ingenjörer är tolv gånger större än invandringen. Detta slöseri måste stoppas." Jo, men sådant är lättare sagt än gjort så desto mer angelägen blir uppgiften att stoppa dålig etik som dödar uppfinningar. Upplysning om läget är en bra början. Utbildning om de samhällsskadliga konsekvenserna behövs. Åtgärder av flera slag kan bli nödvändiga eftersom många gör helt enkelt vad de kommer undan med. I just kontakterna med ensamma uppfinnare struntar man i att tänka på uppförandekod och etiska riktlinjer såsom ofta publicerat på hemsidan under rubriken Code of Conduct samt på att informationsgivning ska enligt Bolagskoden vara "korrekt, relevant och tillförlitlig".

Aktiespararna har en vd som avser att bredda sin medlemsbas och jobba även för andra grupper än medlemmarna. Det handlar om vad som är bäst för Sveriges framtid, t ex om Sverige har år 2020 EU:s lägsta arbetslöshet vilket är ett utmärkt vallöfte från socialdemokraterna. Under sju år behöver ladorna då fyllas med projekt som klarar konkurrensen från omvärlden. Vad storföretagen som idag minskar personalstyrkan synes behöva är en katalysator för sådana nysatsningar som kräver fler anställda. Det är inte många som ännu har insikt om allvaret i utvecklingen och om hur bråttom det är att vända den.

Arbeten i form av enbart sysselsättning skulle kunna fixa statistiken, men för en hållbar välfärd efter år 2020 i form av bl a bra pensioner behövs fler arbeten med god lön vilket i sin tur kräver konkurrenskraftig export. Astra levde länge på magsårsmedicinen Losec där patentskyddet nu är utgånget. Ericsson säger sig ha världens starkaste patentportfölj inom sin område, men hur länge förblir den det när oväntade tekniska lösningar kanske uppfinns av konkurrenterna. I Sverige är läget sådant att dålig etik dödar uppfinningar. Följande information är värd att begrunda. Som investeringsskydd för uppfinningar erbjuds patent. Ett villkor är att det finns en ny uppfinningstanke och bakom den en identifierad fysisk person, alternativt flera. Söks patent utan uppgift alls om uppfinnare när ansökan inlämnas kan en orsak vara att sökanden ännu inte har säkrat sin äganderätt. Ett utpressningsläge uppstår då beroende på svårigheter för en ensam uppfinnare att bli erkänd som sådan om sökanden beslutar sig för att ange andra personer som uppfinnare. Flera exempel på detta fall av riktigt dålig etik finns i svenska patentverkets arkiv.

Vad som har blivit alltmer vanligt är plagierade patentansökningar på uppfinningstankar innan de blir offentliggjorda enligt den s k 18-månadersregeln. För detta används metoder med mer eller mindre dålig etik. Om uppfinnare försöker behålla något hemligt kallas det för att "mörka" och förhandlingstrycket ökar på honom/henne. Det finns företag som sagt sig ta emot uppfinnare endast om de kommer ensamma utan stöd av ombud. I ett försök att undkomma misstanke om dålig etik finns det faktiskt också företag som vägrar att träffa uppfinnare innan det som diskuteras har blivit offentliggjort pga 18-månadersregeln. Då kan ett motsvarande försprång gentemot konkurrenter gå förlorat bara för att tillit fattas mellan parterna.

Ensamma uppfinnare hade förr större skäl att tro på samarbeten än idag och var givetvis högre värderade under teknikoptimismens glansperiod på 60-talet. Företagen blev därefter mer kallsinniga och alltsedan 80-talet har royaltyförskott varit svårt att få från dem. På 90-talet började de erbjuda skamlöst dålig ersättning och efter ingånget samarbete t.o.m invända genom bulvan mot samarbetspartnerns patent. FoU-team gavs ökade resurser för att möta utmaningar medan ensamma uppfinnare blev alltmer misstrodda. Dessa påsätts idag ofta munkavle via sekretessavtal med finstilt text och påtvingas avtalstext med ett för dem mycket riskabelt samtycke till skiljedom vid tvist. När de dessutom utsätts för plagiering, utpressning och bedrägeri dödas många uppfinningar i sin linda.

Det är många uppfinningar som har bidragit till välfärd i vårt land och fler behövs i konkurrensen med andra länder. Därför är det ett problem för hela samhället att dålig etik dödar uppfinningar. Problemet är mycket större är vad som ännu har blivit känt, men toppen på isberget belyses i den alarmerande forskarrapporten "Kill the inventor - En konsekvensanalys av manschettbrottslighet" - Lise-Lotte Palmgren, Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Vad som är känt om kill-the-inventor-operationer medför självklart att nya uppfinningstankar "mörkas" av fler än enbart de utmanövrerade eldsjälarna. Den under många år omskrivne uppfinnaren Håkan Lans har blivit ett ansikte för ensamvargarna. Många känner sig ha rätt - men en klen chans att få rätt - när företag som vänder dem ryggen efter att ha t ex sagt "stäm oss då". Det är dags att avkräva företagen mer respekt för etik och sanning.

Stockholm i augusti 2013

 


0 4995 visningar
Artikeln har inga översättningar