Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Studiehandledning Huddinge kommun

Språk: Svenska
Publicerad: torsdag 5 november 2015
Redigerad: fredag 6 november 2015
x comments
Samhälle samhälle utbildning
0 1313 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Kristina Svensson, lärare i förberedelseklassen Huddinge kommun

För mig är det självklart att ALLA nyanlända behöver studiehandledning under kortare eller längre period.

Foto: Mikhail GorbunovDet är ju först efter att eleverna har börjat, som man kan göra den individuella bedömningen. Att ägna kraft och energi åt att göra en ansökan med medföljande ÅP i detta läge, är enligt min uppfattning alldeles för byråkratiskt. Tanken med Åtgärdsprogrammet är ju att du ska kunna precisera exakt vad just denna elev är i behov av för stöd och detta vet du ju först sedan du lärt känna eleven lite grann.

Stöd på modersmålet behövs inte bara när det gäller ren inlärning, utan även i många sociala situationer där en person med samma modersmål kan förklara och ”tolka” både vad andra säger men också vad eleven själv vill uttrycka.

Ibland kan kamrater med samma modersmål hjälpa till i sådana situationer, men i vissa fall är de kanske själva inblandade eller att det av andra själ inte är lämpligt att barn agerar. Dessutom finns det ju ”ensamma” elever som inte har någon kamrat på skolan med samma modersmål.

Att antalet nyanlända ökar är ingen överraskning för någon, men att ha en beredskap för förändring är nödvändig.

Elever som är helt nyanlända behöver per automatik få studiehandledning. Elever som går över från FBK till ordinarie klass behöver i många fall också studiehandledning för att få stöd i den nya situationen.

Foto: http://www.landskrona.se/Pages/Page.aspx?pageId=8040En professionell lärare i svenska som andraspråk måste få förtroendet att avgöra hur många timmar studiehandledning en elev behöver i samarbete med den person som ger studiehandledningen från början. Tillsammans ser de elevens unika behov och kan efter en period göra en bedömning där gången enligt förslaget kan följas. De kan i samarbete upprätta ett ÅP med tydligt angivna behov och en beskrivning av hur behoven ska tillgodoses på bästa sätt. Samarbete måste naturligtvis även ske med elevhälsoteamet på skolan och med beaktande av om eleven har svårigheter som behöver lösas på annat sätt än genom just studiehandledning.

Jag tror att alla lärare som undervisar nyanlända elever håller med mig om behovet av studiehandledning från allra första början. Den tid du lägger ner på att ta emot en ny elev behöver fokuseras på eleven och inte på att i ett första skede upprätta ett ÅP. Det ska räcka med en ansökan, med uppgifter kring eleven när det gäller språk, skola, ålder och preliminärt behov av antal timmar som skickas till modersmålsenheten, efter beslut av rektor på varje skola. Om rektor fattar beslut måste modersenheten få de resurser som krävs av kommunen utan förbehåll. Eleverna har laglig rätt till studiehandledning vid behov och behovet är uppenbart för nyanlända! *

Kristina Svensson, lärare i F-3 FBK på Visättraskolan i Huddinge


Läs också:
Nyanlända elever - en del av Sveriges framtid!
av Nellie Warne


0 1313 visningar
Artikeln har inga översättningar