Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Ett nytt kosmiskt perspektiv - om mörk energi & mörk materia!

Språk: Svenska
Publicerad: onsdag 21 augusti 2013
Redigerad: lördag 19 september 2015
x comments
Vetenskap astronomi fysik matematik
0 8891 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Grundsynen att det är vågor bakom allt har fått mig att tänka just på den oändliga livslängd som förknippas med ljusvågor och med den till dem kopplade elementarpartikeln. Ett försök görs här att se kosmos som en lågfrekvent oscillation kopplad till en elementarpartikel med oändlig livslängd! Enklast beskrivs den oscillationen med hjälp av den mest fundamentala formen - sinusvågen - och med tidsaxeln bestämd av en för kosmos naturlig "ljusårsklocka" vilken blir pga den kosmiska expansionen variabel relativt atomklockan. Bestämmer denna istället tidsaxeln härleds från sinusvågen en annan vågform - se bifogad graf. Där är ett accelererande förlopp faktiskt framräknat för den kosmiska expansionen och nuläget kan på tidsaxeln visas svara mot X = - 3.2.

Den accelererade kosmiska expansionen tillskrivs idag "mörk energi" som anses stå för ca 3/4 av all energi i kosmos medan "mörk materia" beräknas stå för ca 1/5. Resultaten beror dock på hur man mäter tid. Atomklockan är idag vår bästa referens för tid men "ljusårsklockan" kan ge oss ett nytt kosmiskt perspektiv, liksom när Kopernikus valde att ta solen som referens istället för jorden. Många astronomer ville då inte uppge en under många generationer uppbyggd och för deras beräkningar finavstämd världsbild. Men den hade nått vägs ände och idag synes astronomerna vara där än en gång. Det är utgångspunkten för en opublicerad teori som jag kallar WTT (Wave Theory of Time).

Enligt WTT är den accelererade kosmiska expansionen förklarlig utan hypotesen mörk energi, och beståndsdelen i mörk materia är en okänd elementarpartikel som har mycket liten massa men finns överallt och är för gravitationen vad elementarladdningen är för elektromagnetismen. Gravitationen och elektromagnetismen kopplas till var sin våg där perioden är cirka 10 exp 20 sek respektive 10 exp -20 sek.

Visserligen är beståndsdelen i mörk materia enligt WTT omätbart liten men den kan vara anhopad inuti jordklotet. Låt oss i linje med vad som är allmänt accepterat antaga att den kosmiska expansionen har pågått ca 13,7 miljarder år med synlig materia alstrad inom mindre än 1 miljard år från en mer ursprunglig form av energi, och att mörk materia är f n dominant i galaktisk och intergalaktisk rymd. Det anser man bl a pga att galaxernas synliga materia har observerats i kretslopp med en och samma omloppshastighet oavsett avståndet till centret. Den enklaste förklaringen är att gravitationskraften avtar linjärt med radien som en följd av att galaxens massa ökar linjärt med denna vilket i sin tur är förklarligt om mörk materia omger centret med en liksom hos utstrålat ljus avtagande täthet. Problemet är att hitintills har inga indikationer alls hittats på närvaro av mörk materia i solsystemet.

Mörk materia är enligt WTT helt enkelt den ursprungliga formen av energi som med mycket olika grad av anhopning ännu är närvarande överallt. Solsystemet har utvecklats i approximativt 5 miljarder år så mörk materia har haft god tid på sig för att anhopas inuti solen och planeterna. Den kanske t o m dominerar i kärnan. Ser vi jordklotets innehåll av synlig materia som ett klotformigt nät av fast substans kan mörk materia ses som en invändigt lättflytande vätska. Inbromsningen av jordrotationen pga månen påverkar då kärnan mycket mindre än manteln och förklarar inte ensamt månens tilltagande avstånd. Den kosmiska expansionen ger ett bidrag vilket en datorsimulering av solsystemets uppkomst och utveckling kan beakta i kombination med möjligheten att mörk materia som är anhopad inuti jorden kan vid solförmörkelse skapa en tidvåg med ett mätbart fall hos tyngdaccelerationen. Vissa indikationer på en sådan effekt finns sedan 50 år ("Allais-effekten") utan en allmänt godtagen förklaring. Indikationerna har varit föremål för åtskillig diskussion och i Kina finns f n stora förhoppningar om att kunna få dem bekräftade.

/Denna text var inledningen till en artikel på engelska som blev i oktober 2009 publicerad av Svenska Matematikersamfundet och nu även på The Article Bay - A New Cosmic Perspective/

P.S.

According to a new cosmic perspective proposed by me and published 2009 in Svenska Matematikersamfundet MEDLEMSUTSKICKET (pp 69-73) by the Swedish Mathematical Society*, reality is shaped by time in closed-circuit flows. Describing these as continuous waves, I related a short repetition cycle to the elementary charges and a long repetition cycle to a corresponding particle of gravity.

Dark energy, dark matter, and the large number coincidences were shown interpretable by this wave model of time. Moreover, the magnitude was explained for both the fine structure constant and the cosmological constant. The cosmic expansion, which is presently accelerating as described by the latter constant, was predicted to change into contraction within 24 billion years.

* The paper was written in English with a Swedish abstract.

Additional papers written by me concerning the same matter:


0 8891 visningar
Artikeln har inga översättningar