Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

ÅLANDS MILJÖSERVICE (MISE) KRASCH

Språk: Svenska
Publicerad: onsdag 4 mars 2015
Redigerad: onsdag 4 mars 2015
x comments
Samhälle
0 2767 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Att kämpa mot stelbenta strukturer kostar energi! På Åland finns en myndighet som kallar sig Ålands Miljöservice (MISE). Myndigheten har pressat Ålands folk på oskäligt höga avfallsavgifter, som inte står i proportion till myndighetens verksamhet. Producenter, det vill säga upphovsansvariga till avfall slipper betala i många avseenden. Höginkomstagare som genererar det mesta avfallet, eftersom de har den högsta köpkraften betalar inte i proportion till vad de genererar. Det får låginkomsttagarna betala. Det vill säga snedvridningen i ansvarsfrågan är uppenbar! "The polluter pays" gäller inte på Åland! Jag har behandlat frågan via myndigheter och har nu kommit halvvägs och fått avgifterna nedsänkta till betydande del via ett domstolutslag från Ålands förvaltningsdomstol! Se nedan, kommentar och brev till ansvariga för oskälig avgiftsbeläggning!

                                                                                                                                                        Ön 2015 03 03

Detta brev är ställt till:

Myndigheten, Ålands Miljöservice & Fogde, Johan Jansson, Landskapsfogdeämbetet

I enlighet med Ålands förvaltningsdomstols beslut och i besvärsanvisningen, så begär jag att du Johan Jansson ställer in alla utmätningsförfaranden. Såtillvida att jag Bernt Balkh är lika myndig som du och har lika rätt att bli behandlad som myndigvarande, att sköta mina angelägenheter efter beslut av Ålands förvaltningsdomstol. Därför skall Ålands miljöservice betala mig för de omkostnader de orsakat mig och min privatekonomi. Efter besök på MISEs kontor den 2 mars 2015 uppgav Sofia Dahlsten visavi en representant att återbetalning sker till mitt konto.

Överstig inte dina befogenheter att avgöra frågan via förmynderi eller otillbörlig maktutövning, utan se frågan ur ett miljöperspektiv.

I enlighet med Ålands förvaltningsdomstol skall de överstigna uttagna avgifterna med ränta betalas tillbaka till mig Bernt Balkh och inte förmedlas av mellanhänder. I brevet daterat den 2 mars ställt till dig Johan Jansson förmedlar jag detta innehåll.

I och med att Ålands miljöservice uppgivit falsk fakturaavgift vilket jag också påpekat otaliga gånger till vederbörande utan att vederbörande tagit detta i beaktande så är det på Ålands Mijöservice ansvar att på nytt skicka rättade fakturor till för åtgärd av mig. De avgifter från er Johan Jansson som ni tagit ut av mig på felaktiga grunder skall återbetalas till mig.

Om ni inte förstår detta tillvägagångssätt bör ni tänka över ovanstående skriftställning och se över vad Ålands förvaltningsdomstol har uppgivit där det klart och tydligt är skrivet att Ålands miljöservice skall betala  tillbaka vad de för mycket uppgivit i sina förfalskade fakturor.

Jag ber er att tillsvidare avstå  från att utmäta eller indriva medel från någondera part till alla uppgivna rättelser är gjorda.

Ni skriver själv att - om inte medlen återbetalas ska utmätningsman på gäldenär Bernt Balkhs begäran i enlighet med utsökningsbalken driva in medlen av Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice.

Därför skall ni förhålla er passiv till att jag Bernt Balkh uppmanar er att vidröra handlagda ärende enligt konstens alla regler. Med det menar jag att, låta Ålands Miljöservice rätta till fakturor med rätta avgifter pålagda och skicka dessa till mig, så skall jag åtgärda dessa!

Jag skall den 5 mars skicka ett brev med förslag hur Ålands Miljöservice skall förfara i ärendet i enlighet med vad jag uppgivit till er.

Så borde ärendet rätteligen nu förfaras! Så slipper ni anstränga er! Om ni inte är behagade av att pressa folk på pengar! Ni kan nu räkna ut mellanskillnaden och se själv hur mycket jag betalat för mycket för: Ingen ting! Ekonomisk strangulering via en myndighets bödlar hör inte hemma i ett civiliserat samhälle!

Här i emellan finns skillnaden i summor, ni kan själv se hur en falsk faktura ser ut! Räntan blir därefter! Det är åtskilliga euro det handlar om, för en man med liten inkomst!

bernt balkh


0 2767 visningar
Artikeln har inga översättningar