Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

FÖRSVAR & DOM AV BESVÄR I ÅLANDS FÖRVALTNINGDOMSTOL

Språk: Svenska
Publicerad: lördag 7 mars 2015
Redigerad: lördag 7 mars 2015
x comments
Samhälle
0 2966 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

DOM I ÅLANDS FÖRVALTNINGDOMSTOL (BALANS)?

I

MILJÖMÅL

 

Inledning

Flertalet av de styrda accepterar lugnt sin underordnade ställning, ja, de accepterar till och med lidanden och orättvisor. Under vissa omständigheter händer det, att de slutar acceptera; uppror blir följden. Men uppror är undantag, underkastelse regel. Genomsnittsmänniskans tålamod är det viktigaste och nästan mest överraskande faktum i historien. De flesta män och kvinnor är beredda att uthärda det outhärdliga.

Skälen för detta egendomliga förhållande är många och varierande. För de flesta okunnigheten. De som inte känner till något annat tillstånd än det outhärdliga inser inte, att deras villkor skulle kunna vara annorlunda och bättre. Vidare fruktan. Människor finner sina villkor outhärdliga men fruktar följderna av en revolt. En känsla av samhörighet och social solidaritet utgör en annan orsak till att människan står ut med det outhärdliga. Män och kvinnor känner sig bundna vid det samhälle, där de är medborgare, även när de makthavande behandlar dem illa.

Ålands Miljöservice har inte rätt att skaffa sig ekonomiska vinningar på en hållbar utveckling för en miljö som är livsviktig.

Om nu myndigheten Ålands Miljöservice har tagit dyrbara lån i banken för att finansiera verksamheten och sedan skjuter över skulderna på kommuninvånarna som i sin tur har finansierat bankverksamheten genom sina insättningar. Det anmärkningsvärda är då att kommuninvånarna först betalar skyhöga bankavgifter för div. nödvändiga penningtransaktioner, sedan skall kommuninvånarna också betala bankräntor på lån och betala MISE:s oskäliga avfallsavgifter. OBS. Meningen var att alla kommuner skulle ha ingått i MISE:s verksamhet. I anständighetens namn är ekonomisk underkastelse under hot av fogdeämbetet på Åland inget alternativ. Dialog och avtal borde vara en framkomlig problemlösare. I många fall har organisationer och dess chefer blivit miljonärer på en samhällsviktig och nödvändig funktion av verksamhet såsom energi och tele verksamheter. En moralisk vägledning i form av lotsverksamhet borde införas på Åland. Myndighetsutövning har blivit missilbeskjutning från skrivbordet där projektilerna i form av oskälaktiga diversifierade avgifter och skatter läggs på medborgarna.

Det är nästan alltid de som har lägst inkomst som förlorar mest, och det leder till ojämlikhet mellan människor. Jag avsäger mig spelet om oanständiga verksamheter som genererar ekonomiska vinningar utan anständig grund. Hur mycket vinster genereras inte på sopor, alkohol, tobak, Paf-spelautomater och chips? Speldjävulen, ler i mjugg!

Med ett kamouflerat språk och ett maskerat yttre som döljer de verkliga avsikterna kan människan utöva maktmissbruk, dvs. bli den verkliga predatorn!

I sociobiologiskt avseende sker predationsprocessen i olika steg:

Upptäckt

Identifiering

Fångst

Hantering

Konsumtion

Frågan är vem är vem, predator & byte. Maktfaktorn, där språket evoluverat fram som kultur-människans viktigaste verktyg för att styra människan.

I en demokrati där rösterna avgör maktfaktorn är det svårt att avgöra om rösten människorna röstar på är sann eller falsk. Politik handlar om maktförhållanden mellan styra och styrda. De styrande konsumerar emedan de styrda blir konsumerade. På ett eller annat sätt!

Via lagstiftning och besvär kan människan överklaga maktmissbruk och orättvisor, men det kostar ofta mycket pengar att överklaga i olika rättsinstanser. För de människor som blivit orättvist behandlade och är fattiga, finns minimala chanser att få rätt i domstolar eftersom det kostar mycket pengar att föra besvär vidare till höga instanser.

Det talade språket döljer ofta den bakomliggande avsikten att få makt att konsumera, speciellt det politiska språket!

Besvär

Min skriftställning (besvär) till förvaltningsdomstolen ang. Ålands Miljöservice oskäliga avgiftsbeläggning:

Till Förvaltningsdostolen på Åland

Bemötande & Besvär: Ärende dnr. 2014/16

Bernt Balkh (1:a, 2:a och 3:e person singularis)                  

Balkh:s bemötande av yttranden & utredning & tillägg till besvär i ärendet gällande Konsernen – Myndigheten – Ålands  Miljöservice – MISE .

Balkhs bemötande, besvär och försvarsskrift för hållbar utveckling och människors välfärd och en livskraftig miljö, berättar och handlar också om Balkhs utövande av politiskt tryck för demokrati, mångfald och fördelning.

Bemötande av koncernen-myndigheten Ålands Miljöservice:s yttranden & utlåtanden ang. besvär gällande utmätningsförfarande och indrivning av grundlös avgiftbeläggning. Enligt Balkhs uppfattning har en myndighet inte tolkningsföreträde ang. en motpart i ett ärende eller mål, ärendet skall avgöras av en oberoende och opartisk instans med juridisk kapacitet att avgöra ärendet ur ett spektralt perspektiv där både lokala såsom globala miljömål är respekterade.

"Vi är alla jämlika inför lagen"

Tänk globalt, handla lokalt.

Att med ekonomiskt våld eller hot om ekonomiskt våld tvinga någon att utföra en handling mot någons vilja uppfattar Balkh som fundamentalistisk neofacism. (ursäkta språkbruket).

I ett demokratiskt rättsamhälle där polariseringen är uppenbar mellan Balkh och MISE-Koncernen och Kommunen i fråga, vore en förhandling om ett miljöavtal den enda rätta vägen. Ängslan för åtgärder såsom den metod KONCERNEN ÅLANDS MILJÖSERVICE använder dvs. ÅLANDS FOGDARS indrivning- och utmätningsförfarande gör folk rädda, därför betalar folk även om servicen är fel. Detta förfarande motverkar den grundläggande humanitära principen, att lösa en konflikt och polarisering med förhandlingar och rättvist balanserade avtal grundade på vetenskapliga belägg.

2 Kap. Förvaltningsuppgifter

6 § Den högsta ledningen och övervakningen av renhållningsverksamheten ankommer på Landskapsregeringen.

Grunden för bildandet av Myndigheten Ålands Miljöservice var att samtliga kommuner anslöt sig till denna myndighet. Vilket icke har skett. Sex (6) kommuner av sexton (16) är anslutna år 2013, (då besvären började) till Ålands Miljöservice. Bristen på demokratiskt ansvar är uppenbar. Ett demokratiskt missförhållande och ett misslyckande av en sk. Miljömyndighet därav, oskäliga sopavgifter. Det ankommer på i första hand Landskapsregeringen att samtliga av Ålands kommuner är anslutna till myndigheten Ålands Miljöservice och att miljöservicen är tillförlitlig, uppfyller syftet med renhållningslagen, iakttar prioritetsordningen i laginledningen, ser till hållbar utveckling och människors välfärd och är ekonomiskt försvarbar samt är i fas med aktuell och kontextuell forskning och vetenskap.

Detta bemötande, skriftställning och besvär skall vara vägledande tillsammans med föregående skrifter och besvär inför Förvaltningsdomstolens avgörande i laga kraft.

Ang. FN-EU-Miljölag, Finlands Miljölag, Landskapslag om renhållning och Kommunallag

I den lagsamling ang. K 19 Landskapslag om renhållning, komplett erhållen och handhållen enligt och av landskapsfogde Johan Jansson.

Syftet & prioritetsordning och andemeningen i lagsamlingen är enligt Balkhs uppfattning följande:

Balkh vill inte påstå att förståndet inom Ålands Miljöservice styrelse är aktuellt intellektuellt eller på något annat sätt förringa förståndet hos ansvariga inom Ålands Miljöservice styrelse eller i någon annan instans, organisation eller regering som medverkat till bildandet av KONCERNEN ÅLANDS MILJÖSERVICE.

Det anmärkningsvärda är att verksamhetsledaren och styrelsen i MISE hänvisar till tre paragrafer (§) i utmätningssyfte och i indrivningssyfte för att uppbära vinst i koncernen MISE-ÅPAB-bolaget, i en lagsamling som innehåller 38 paragrafer, utan att se till Landskapslag om renhållning 1 Kap.   3a § syftet och 3b § prioritetsordningen och 4 § liten mängd, i och med lagsamlingen. Redan i inledningsskedet efter utskickad faktura à 400 € motsatte Balkh sig denna oskäliga summa, som grundlös. Balkh har också motsatt sig de årsvis redovisade fakturor (2008-2013) eftersom Balkh ej mottagit eller haft något behov av de redovisade ej prövade tjänsterna. Enligt Balkhs uppfattning har Ålands Miljöservice utmätnings och indrivningsförfarande ingen legitimitet.

Detta eftersom de redovisade tjänsterna i Balkhs fall redan i sig motverkar syftet med lagsamlingen, med ett vedervärdigt svart plastsopsäckssystem med kråkor, möss, skator och kajor och blåst som upphäver i praktiken och tanken bakom systemet. Se entropilagen ~ingenting försvinner, allting sprids. osv. Se medskickat bildmaterial, utspridda sopor från ett svart sopsäckssystemDärmed är Balkhs uppfattning i överensstämmelse med Förvaltningsdomare Emil Waris att Balkhs bestridande av grunderna för avgifterna inte kan avfärdas som uppenbart obefogade.

Balkh påtalade detta i brev till MISE och hade besök på sin fastighet av två kommun-representanter för MISE. (Innan dess hade Balkh samtal med Clas Öferström (i styrelse ÅPAB) ang. ÅPAB:s sopstation på sin fastighet och MISE:s delaktighet i förfarandet utan någon som helst jämkning el. kvittning ang. avgiftsbeläggning, det finns paragrafer ang. kvittning. För kommuninvånarnas välfärd). De bevittnade att Balkh inte producerade avfall med sin hänvisning till kompost och antändning av ved i vedkamin med papper samt livsstil. Svaret Balkh fick från MISE var paragraferna 17 §, 21 § och 32 § med hot om utmätning och indrivning från landskapsfogden, Balkh uppfattar detta svar som ekonomiskt våld och hot om ekonomiskt våld, vilket i värsta fall leder till döden. Därför är det inledande utlåtandet från MISEs rep. Sofi Dahlsten inte i överensstämmelse med verkligheten.

I 3 Kap. 10 § och 11 §, Kommunalt ordnad transport. Med hänvisning till dessa paragrafer kunde MISE:s representanter påtala detta på ett kommunalt styrelsemöte och undantaga Balkhs fastighet från både behandling och borttransport av hushållsavfall eftersom SYFTET med lagsamlingen och bestämmelserna i denna lag är att förebygga och förhindra uppkomsten av avfall. Se 1 Kap. 3a §. SYFTE . Vidare, märk väl att punkt 5 bortskaffande kommer sist i prioritetsordningen.

I första Kap. Inledande bestämmelser står det också klart och tydligt.

Allmän skyldighet att iaktta prioritetsordningen

3b § I all verksamhet ska följande prioritetsordning iakttas:

Förebyggande - dvs. förhindra uppkomsten av avfall vilket Balkh också har beaktat och åtgärdat och anpassat sitt handlande därefter.
förberedelse för återanvändning
materialåtervinning
annan återvinning, exempelvis energiåtervinning
samt bortskaffande

Förebyggande av avfall

1 Kap. Inledande bestämmelser 4 §, står det att all verksamhet skall utövas så att avfallets mängd blir så liten som möjligt. Balkh har en sådan livsstil att mängden avfall (sopor) minimeras och till ingenting i avseendet inledande Kap. och paragrafer (§). Ålands Miljöservice styrelse eller, och dess representanter har absolut inte beaktat Balkhs handlande eller livsstil med anledning av uppsatta miljömål och hållbar utveckling.

Om nu inte Balkhs skrivelser till MISE har varit klara och färdiga i den meningen att det klart och tydligt framgått att Balkh åsyftat på prioritetsordningar så borde det nu framgå med all tydlighet

I vidare mening borde MISE också tagit hänsyn till  4 Kap Finansiering. 18 § genom att läsa lagen till fördel för Balkh, dvs. för kommuninvånarens välfärd med hänvisning till 1 Kap. 1 § i kommunallagen.

I Kap. 4 Finansiering 22 § har det aldrig tidigare (från 2008) redovisats eller på annat sätt klargjorts för Balkh så att Balkh fått kännedom om den avgift eller motiv till den avgift som borde avläggas. Det enda som framgått är alla felaktigheter och oegentligheter som förekommit i samband med MISE och det har sedan våren år 2013 också bekräftats av MISE:s eget handlande gentemot Balkh som kommuninvånare på Kökar, genom en oförklarlig fakturering sedan fem år tillbaka i tiden.

I 4 Kap. Finansiering, Avvikelse från taxa 23 §, står det, är renhållningsavgiften för viss fastighet enligt fastställd taxa uppenbart för hög eller med hänsyn till avfallets beskaffenhet, mängd eller av annat skäl, skall för fastigheten fastställas särskild avgift. I dessa fall påtalade Balkh detta för MISE:s kommunrepresentanter och för MISEs ledning vid besöket på min (Balkhs) fastighet försommaren 2013 och på MISEs kontor utan åtgärd från MISE. Balkh åberopade som annat skäl också detta att dotterbolaget ÅPAB parkerat sin sopstation utan behörighet på Balkhs fastighet utan gensvar från MISE-koncernens sida.

Och därmed avgiftsbefria Balkh el. nedsätta avgiften till ett minimum el. och ingenting.

Kommunen skall tjäna kommuninvånarna, ta tillvara deras intressen, ge relevant information som rör kommunal verksamhet. Därför röstar kommuninvånarna fram och väljer kommunstyrelser och kommundirektörer, dessa personer skall vara aktiva och se och ta tillvara på  kommuninvånarnas intressen.

En tillståndsmyndighet skall också ge berörda parter möjlighet att framföra åsikter med anledning av miljöärenden.

Detsamma gäller kommunala moder- och dotterbolag dvs. MISE-ÅPAB. I stället har det i många fall blivit tvärt om, kommunala moder- och dotterbolag har åstadkommit sådana åtgärder som skapat olägenheter för kommuninvånarna. Detta rör Kommunallagen. MISE representerar i detta fall kommunal verksamhet och har undanhållit reell information om förhållanden. Därmed gäller det omvända förhållandet för att använda en formulering från MISE:s representanter, att MISE varit "passiv"  i förhållanden mellan parterna, MISE och Balkh.

Om kommunen hade varit ”fair play” så hade kommunen (MISE:s ägarandel är 77 % av →ÅPAB) avstått från sina avgiftsanspråk gällande för tiden tex. då MISE-ÅPAB:s sopstationen varit parkerad sju (7) år på Balkh:s fastighet, med tanke på kommuninvånarnas välfärd, så som det står i Kommunallagen 1 Kap 1§.

Hösten 2012 bortforslades sopstationen av kommunala dotterbolaget ÅPAB, från Balkhs fastighet.Våren 2013 skickades  en betalningsfordran för ej betalda sopavgifter av kommunala moderbolaget MISE, dvs. en faktura á 400 € på lösa grunder, till Balkh, som nu vuxit i storlek  1400 €,  denna summa hänförs fem år tillbaka i tiden. Utan avtal eller förfrågningar om behov av MISE:s sophämtningstjänst.

Allt sker automatiskt och hänsynslöst, som om en dödspatrull var ute på uppdrag att avrätta ett biologiskt system dvs. Bernt Balkh. Trots att Balkh iakttagit syfte och prioritetsordning i renhållningslagen samt 1 Kap. 1§ i Kommunallagen.

Summan utmäts nu via fogdeämbetet pga. betalningsvägran.  För det faktum att Balkhs handling faktiskt sett till att Österbyggeborna, (besökare och turister) haft nära till en sopstation under sju (7) års tid. Konsekvenserna av denna handling är att det kommunala moderbolaget MISE skickat ut ett betalningskrav till Balkh som sträcker sig från fem (5 ) år tillbaka i tiden, se förteckning av avgifter och dess datum.

Balkhs uppfattning är att MISE:s styrelse eller kommunrepresentanter inte respekterar vad som står I Kommunallagen 1 Kap. 1 § eller i Landskapslag om renhållning 1 Kap. 3a §, 3b § och 4 §. MISE har kränkt Balkh i flera avseenden inte enbart ekonomiskt.

Allmänna stadgan

Kommunallagen 1 Kap. 1 §

Kommunen skall sträva efter att främja sina invånares välfärd och hållbar utveckling inom sitt område.

Def.

Välfärd = väl, lycka, välgång, ekonomisk och social trygghet, välbefinnande, framgång, trygghet, välstånd och välmåga.

Balkhs uppfattning och Balkhs förhållande till detta tillvägagångsätt är med vilken fräckhet och bedräglighet MISE har hanterat förtroendet från Balkh. MISE har alltså befunnits exploatera Balkh via undanhållen real information i real tid. MISE försvarar nu detta tillvägagångssätt via ett lagrum med en brokig praxis där olika lagsystem blandas. MISE har alltså inte följt 1 Kap. 1 § i kommunallagen eller syftet med renhållningslagen och prioritetsordningen vilket borde få till följd ett bötesföreläggande, för förstörelse av Balkhs biologiska system, som består av en mängd olika kemiska grundämnen (se periodiska systemet i relation till människokroppen), molekyler, fysikaliska principer och elektrobiokemiska processer. Eftersom Balkh bevisligen har omfattande kunskaper både om Balkh själv och om Balkhs omvärld så kan inte förvaltningsdomstolen förbise Balkhs evidenta bemötande, uppfattning och påståenden. Balkh kan när som helst komma till bevis om dessa kunskaper, på uppmaning och när dessa bevis behövas.

Detta tillvägagångssätt (MISE:s) har orsakat stress dvs. påfrestningar av Balkhs biologiska system. MISE-ÅPAB interaktion mot Balkhs rättsuppfattning och MISE:s & ÅPAB:s intervention av Balkhs angelägenhet och fastighet är på det grövsta, ett påhopp, maktfullkomlighet och maktmissbruk. Balkhs biologiska system börjar redan visa tecken på utmattningssyndrom orsakad av MISE med blodtrycksförhöjning som följd vilket i sin tur kan leda till stroke. Därför är MISE kontra miljölagen, dvs. MISE förstör biologiska system och med anledning av detta förfarande borde MISE åtalas för destruktivitet och eliminering av Balkhs biologiska hälsa.

Denna kränkande behandling hör överhuvudtaget inte hemma i en rättsordning värd namnet. Och speciellt inte i viktiga kommunala miljösammanhang där varje kommuninvånare med goda avsikter bör ses i ljuset av dessa avsikter och behandlas därefter så som det är skrivet i kommunallagen.

MISES bokslut

MISE:s överskott år 2012 är 112 800 €. Av detta överskott är konfiskeringen  1400 € från mitt (Balkhs) konto fem år tillbaka i tiden, via kronofogden & renhållningslagen, 17 §, 21 §, 32 §. MISE:s vilja är att utföra icke tjänster mot fakturering, som om en tjänst vore utförd vilket jag (Balkh) uppfattar som bedrägeri. 32 § måste upphävas.

Detta tillvägagångssätt påminner Balkh om när Balkh var liten pojke då han och hans kamrater lekte lek-saksaffär. Som liten pojke hade Balkh en fantasi om tjänsteutövning genom att erbjuda “godis” till sina kamrater dvs. “fantasi-godis”. Balkh och hans kamrater bytte roller och kamraterna erbjöd tjänster i form av skoputsning dvs. “fantasi-putsning”. Balkh och alla hans kamrater blev alla miljonärer på deras “fantasi-tjänster” till deras kunders förtjusning.

MISE Balansräkning räkenskap året 2012

MISE:s försäljningsfordringar har stabiliserats inom koncernen, framförallt för att MISE har förbättrat rutiner för påminnelser, räntefakturering och utmätning och indrivning av fakturor dvs. fordringar från fattiga, ensamma, pensionärer, handikappade, tysta och de svaga människor som inte orkar eller vågar protestera mot MISE:s oskäliga faktureringar.

Det egna kapitalet har stärkts av överskottet i koncernen och lånen har minskat. Detta fundamentalistiska och neofacistiska förfarande att generera vinst i miljö och hållbar utveckling av en myndighet tillförordnad av Ålands landskapsregering är genant för en s.k. legitim regering.

Kopplingen mellan koncernens MISE & ÅPAB är en korsbefruktning där visavi den ene skyller på den andre vad det gäller ansvar och åtagande som gör det svårt att lagfästa endera parten för oegentligheter, eller för att generera vinst i ena eller andra  koncernföretaget MISE-ÅPAB för att sedan fördela vinsten på ett fördelaktigt sätt inom koncernen.

Ansvarsförflyttningarna inom landskapsregering och därav tillsatt myndighet är en väl beprövad och utvald strategi för att motverka möjligheten att lagfästa och lagföra respektive för ansvaret av illegitim verksamhet. I nuläget har det framkommit att en ytterligare ombildning har skett ang. ÅPAB-MISE-relationen som jag i nuläget har mindre kunskaper omkring.

Under 2012 har ett arbete pågått inom miljöbyrån på landskapet för att förändra

renhållningslagen. Detta har resulterat i en förändring av Renhållningslagen (1981:3), 23 b § på så sätt att företag med omsättning under 1 miljon Euro inte omfattas av

producentansvaret. Lagen trädde i kraft den 1 oktober 2012. Det anmärkningsvärda med denna lag är att landskapet ( 30 000 invån.) Åland i hög grad innefattas av mindre företag (bolag) som inte genererar höga omsättningar och ett fåtal större företag (bolag). Ett märkligt förfarande med tanke på de höga och oskäliga avfallsavgifterna som debiteras fattiga, ensamstående, pensionärer, tysta och svaga människor.

Är följande förfarande att främja kommuninvånare?

Det har också framkommit att Kökars kommuninvånare är missnöjda med MISE:s så kallade avfallstjänster. För att det klart skall framgå och inte i allmänna ordalag att:

MISE felfakturerat invånare, dvs. en myndighet som skickar ut felaktiga fakturor dvs. "blufffakturor" ?

Med vilken rätt har MISE rätt att fakturera fem år tillbaka i tiden, dvs. absolut juridisk rätt utan att ha redogjort för vilka rättigheter Balkh har haft att motsätta sig ang. tidigare avgifter (f. om. 2008 och framåt) och dess motivation av dessa och överklagandet av dessa?

Ingen i tid given information om detta faktureringförfarande  har förekommit från MISE eller från MISE:s representanter ?

På vilka grunder har folk fått sk. avgifsbefrielse? MISE har aldrig givit ett konkret svar.

På vilka strategiska platser finns sopstationerna? Balkh har inte sett till någon sopstation i sitt närområde.

På fakturor står det att läsa: Flytt, ägarbyte eller byte av serviceavtal skall meddelas till Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice. Varför sägs det då att betalningsskyldigheten inte regleras genom avtal? Har kommunen rätt att bestämma över vilka alternativ Balkh väljer ifråga om miljön och dess handhavande. Kommunen skall uppenbarligen se till kommuninvånarnas välfärd och hållbar utveckling. Behoven skall styra tjänsterna, inte pengarna.

I och med att MISE i koncernen talar om försäljning av tjänster så måste det finnas en grund för behovet av denna tjänst eller ett kopplat skäl för denna tjänst i form av en efterfrågan av denna tjänst vilket Balkh uppenbarligen aldrig har haft anledning att göra. En tjänst måste vara kopplad till ett behov av tjänsten ifråga.

Tvångsåtgärder

Att Ålands Miljöservice hänvisar till paragrafer 17 §, 21 § och 32 § i utskickade fakturor, är  uppenbart och absolut obefogat i Balkhs ärende i avseende av ovanstående bemötande och Balkhs skriftställning. Även om renhållningsavgifterna i fråga är, såsom kommunalförbundet påpekat, i och för sig verkställbara i enlighet med såväl landskapslagen om renhållning som verkställighet av skatter och avgifter, som om Ålands Miljöservice lät det ankomma på och ske automatiskt och hänsynslöst som om en dödspatrull vore ute på uppdrag för att förinta Balkhs biologiska system via landskapsfogdeämbetet och dess fogdar, dvs. verkställighet av en avrättning via ekonomisk strangulering. Att med ekonomiskt våld eller hot om ekonomiskt våld tvinga någon att utföra en handling mot någons vilja är att avhumanisera det demokratiska systemet, rättigheter och principer, enär det beror i huvudsak på hur, vem, varför och var vederbörande tolkar lagtexten och i vilket syfte. Fundamentet i lagrummet "Landskapslag om renhållning" är inte enstaka paragrafer 17 §, 21 §, 32 § som hänvisas till på fakturor. Lagrummets fundament är enligt Balkhs uppfattning, syftet och prioritetsordningen. Balkh har absolut fullföljt syftet och prioritetsordningen. Balkh har också beaktat den svenska miljöbalken, EU- rådet och FN:s GEO5 i internationellt hänseende. 32 § måste upphävas från lagstiftningen. Se medskickat material.

 Legitimitet

Och om nu rättspraxis är följden av tidigare domar byggda på tidigare vetenskaper, så borde rättspraxis nu följa den vetenskapliga kontext forskningen har ställt till förfogande idag till för en upplyst allmänhet. Dömandets dynamik måste vara kontextuell och aktuell för att bära upp giltighet och legitimitet i domen idag.

Lagrummet som vi vet är oändligt, fullt med svarta hål och mörk energi. Konsten är att vara kreativ skriftställare med språket som budbärare på djupet, bredden och längden med tiden och landskapet i sikte dvs. kontexten. Geometrin är i sammanhanget viktig för att kunna räkna ut proportionerna och syfta i lagrummet. “Ett sandkorn är makrokosmos i relation till axoner, dendriter och astrocyter med vars hjälp vi kan hämta information om sandkornets beskaffenhet”.

Balkhs bemötande och Balkhs uppfattning, med anledning av MISEs, Sofie Dahlstens utlåtande, i punkter:

1.                   Allmänna grunder för bestämmande av renhållningsavgiften är avfallets art, beskaffenhet och mängd samt antalet avhämtningar. Såsom grunder får därjämte beaktas de omständigheter under vilka avfallet (sopor) skall insamlas och lastas inom fastigheten 17 §. I beaktande av att MISE absolut inte utfört någon som helst transport- och bortförandetjänst av avfall från Balkhs fastighet så är således avgiftsbeläggningen grundlös, därjämte med hänsyn till inledande paragrafer i landskapslag om renhållning som Balkh påpekat dvs. det huvudsakliga syftet med lagen, och prioritetsordning dvs. Det finns ingenting att hämta vare sig inom eller utanför Balkhs fastighet, i anslutning till Balkh. Med hänvisning till kommunallagen 1 kap. 1 §. & syftet med renhållningslagen samt prioritetsordningen.

2.                   Infrastruktur och dess innebörd, såväl att Balkh inte uppbär avfall där vederbörlig behandling behöver utföras av någon tjänst eftersom elimineringen redan är utförd av egen tjänst dvs. av Balkh själv som ägare av högteknoekologiska kretsloppsentreprenörskapet, med relevant utbildning därtill, naturligtvis inte självmord, utan saken gäller eliminering och minimering av avfall (sopor) såsom nämns i inledande paragrafer i lagen om renhållning. I annat fall oskadliggörs avfallet med hjälp av producenten till avfallet. Men eftersom lagstiftningen är åny inte omfattar producenter med en omsättning under 1 miljon € så är nyckeln kastad i sjön å´ det är inte svårt eftersom Åland är omgärdad av hög sjö och producentansvaret ligger i lä. Dessutom har MISE sett till att det är omöjligt för äldre, och handikappade personer att göra sig av med miljöfarligt avfall via de s.k miljöstationerna eftersom de förflyttats utom räckhåll i de byar där stationerna före hösten år 2012 befunnits sig. På frågan varför de s.k miljöstationerna har förflyttats från byarna, svarar ansvarig verksamhetsledare, jo, därför att infrastrukturen har förbättrats? Vilket är detsamma som "God dag yxskaft". Istället kunde producenterna dvs. företagen bekosta avfallsinsamling och hålla kommuninvånarna med relevanta kontainers. Bankerna kunde också bidraga med finansiering av avfallshanteringen eftersom de bidragit med lån för företagsamheten och därmed också upphovet till avfallet. Med hänvisning till kommunallagen 1 Kap. 1 § & syftet med renhållningslagen samt prioritetsordningen.

3.                   Koncernen Ålands Miljöservice är ansvarig för 77 % av ÅPAB:s företagsverksamhet i enlighet med uppgifter från år 2012 bokslut. Där är ÅPAB angivet som dotterbolag till MISE, dvs. dotter & mor. Det är som Balkh påpekat i ovan skriftställning vanligt i sådana bolagssammansättningar att ansvarsförflyttningar i juridiska sammanhang förekommer pga. Ekonomisk vinning dvs. utmätning och indrivning av uppenbart obefogade fakturor. Därför är det svårt att lagföra endera parten för oegentligheter i juridisk mening. Balkh var på väg att stämma ÅPAB, men inför de svårigheter att bestämma ansvaret för den av ÅPAB parkerade sopstationen på Balkhs fastighet och med sina begränsade resurser ekonomiskt, tvingades Balkh gå med på en orättmätig förlikning ensidigt bestämd av ÅPAB. Utan hänsyn vare sig till etisk rätt eller estetisk rätt. MISEs försäljningsfordringar har stabiliserats inom koncernen, framför allt för att MISE har förbättrat rutiner, påminnelser, räntefakturering, utmätning och indrivning av obetalda fordringar dvs. fakturor. Fordringar från fattiga, ensamma, pensionärer, tysta och svaga som inte har ork att protestera mot MISE:s oskäliga avgiftsbeläggning. Med hänvisning till kommunallagen 1 Kap. 1 § & syftet med renhållningslagen och prioritetsordningen.

4.                   Ålands Miljöservice hänvisar till pluralis i fastighetsantal ang. Balkhs innehav. Vilket kan konstateras är helt felaktigt. Det är den första anmärkningen. De övriga anmärkningarna är att MISE förutsätter och antar att alla individer handlar och agerar på samma sätt. Redan detta antagande är byggt på felaktiga observationer med felaktiga slutsatser som följd av orsak och verkan, dvs. ett ovetenskapligt betraktelsesätt att se på sakfrågan. En kommunal plikt enligt Balkhs uppfattning och en lagenlig uppfattning är att beakta en kommuninvånares välfärd och hållbar utveckling  och syftet med renhållningslagen samt i denna, prioritetsordningen dvs. ekonomisk och social trygghet i en livskraftig miljö. För övrigt kan påpekas att den ekonomiska fördelen med arkitekturen och formbildningen för koncernen är av ekonomisk art. Dessutom har två miljöobservatörer och vittnesbärare uttryckligen hävdat att Balkhs agerande inte genererar avfall (sopor), i det avseendet MISE hävdar. Detta med anledning av Balkhs eget miljöintresse och som f.d. lärare i tjänst såsom Miljölärare i Mariehamn. Dessutom med relevanta avklarade kurser i Miljö och klimatkunskap på Stockholms universitet m.m. Eftersom Balkh minimerar och eliminerar det avfall som ankommer på Balkhs ansvar kan Balkh  med den relevanta kunskap Balkh har inom miljö och hållbar utveckling i sak, agera på ett sådant sätt att inget avfall eller sopor bekommer samhället till last, om så uppkommer kommer en förfrågan att göras till relevant transportör för bortforsling. Att avfärda Balkhs besvär genom att hävda tidigare domar i förvaltningsdomstolen är ingen orsak att inte beakta Balkhs bemötande och besvär idag, dessutom är rättspraxis ett dynamisk fenomen som måste vara i fas med tiden. Rättspraxis är alltså ingen statisk företeelse. Om det vore i enlighet med Sofie Dahlstens uppfattning om rättspraxis så skulle domar dömda tidigare, för alltid gälla. Som väl är, stämmer inte Sofie Dahlstens uppfattning överens om rättspraxis  i verkligheten. Verkligheten handlar, har vi kommit överens om, livsstil, hållbar utveckling och människors välfärd, inte statisk rättspraxis och kryphålsretorik. Frågan avgiftshanteringen, löses inte med undantagslagar för producenter och deras ansvar av uppkommet avfall. Av ny lag år 2012 undantagas företag med en omsättning mindre än 1 miljon € från producent ansvaret och detta gäller MISE-koncernen. Sofie Dahlsten kan nu konstatera att lagstiftningen förändras till förmån för producenterna. Emedan fattiga, pensionärer, handikappade, ensamma, svaga och tysta människor får betala höga oskäliga avfallsavgifter. Om inte dessa människor betalar MISE-avgifterna så kommer fogdarna till MISE:s hjälp  och hjälper upp bokslutet, dvs. till vinst i företaget. Renhållningen skall finansieras av avgifter som betalas av fattiga, pensionärer, ensammma, tysta och svaga människor, detta är tydligen OMSTÄLLNING ÅLAND? Varför skriver inte Sofie Dahlsten om detta i utskickad propaganda till hushållen? Därför, Sofie Dahlsten, måste rättspraxis omställas och följa med tiden och kontexten så att förvaltningsdomstolen dömer i enlighet med vad ny forskning och nya vetenskapliga resultat, har gett vid handen och det är inte att fattiga, pensionärer, ensamma, handikappade, tysta och svaga som skall finansiera MISE-Koncernens oskäliga avgiftsbeläggning.  Med hänvisning till kommunallagen 1 Kap. 1§ & syftet med renhållningslagen och prioritetsordningen i denna lag.

5.                   MISE:s tjänst som bortförare och omhändertagare av fastighets avfall har inte förekommit på Balkhs fastighet. I denna paragraf, 18 § hänvisas till fastigheten i sak. Därmed faller MISE:s utlåtande om huruvida avfallet hämtas vid fastigheten eller ej. Balkh hänvisar till inledande Kap. och paragrafer såsom bemötande och skriftställning ovan. Se också vad konsument-lagstiftningen hänvisar till. Och med anledning av felaktig propaganda där MISE framstår som det enda rätta alternativet med felaktiga incitament och dubbla budskap. MISE:s sopsäcksystem har lett till en mängd olika problem och spridning av sopor över naturområden. Kråkor, kajor och skator har hackat hål på befintligt sopsäcksystem "det svarta plastsopsäckssystemet", därför virvlar sopor omkring i vinden och skräpar ner i naturen, där absolut inga sopor skall befinna sig. Att tvinga Balkh att vara med i ett sådant systemfel genom ekonomiska våldshandlingar via MISE och Ålands fogdar är en avhumanisering av ett demokratiskt rättssystem. Balkh har aldrig velat medverka till ett sådant felaktigt system, dvs. systemfel. Se medskickat bildbevis. Med hänvisning till kommunallagen 1 Kap. 1 § & syftet med renhållningslagen samt prioritetsordningen i samma lag.

6.                   Miljöavgifterna, är grundade på kommersiella intressen, inte på vetenskaplig basis. Vilket utryckligen framkommit av MISEs verksamhetsledare, Sofie Dahlsten. Uträkningsnivån är så undermålig att den blivit till en PERVERSITET, för att uttrycka mig (Balkh) på engelska en "HANG OVER". I stället kunde en nykter uträkning blivit gjord på vetenskaplig basis och med precision, POLLUTER PAYS! Med detta antagande följer en uträkning av avfallsmassa i resursuell kubik/person och verksamhet. Men priset skulle bli alldeles för högt för de högavlönades överkonsumtion och därmed efterlämnade sopor. Den fattige, ensamme, pensionären, den tyste och den svage betalar för den rikes överkonsumtion, det är problemet! Vilket också innebär diskriminering av fattiga och ensamma människor. Dessutom är MISE:s och Sofie Dahlstens tolkningen av lagen (17 §, 21 § och 32 §) pervers! Ni behandlar mig (Balkh) som om Balkh vore kriminell därför att Balkh är fattig, som om Balkh orsakat miljöproblem? Om det överhuvudtaget fanns någon balans i uträkningen av avgifterna borde de relateras till: Hushållens inkomst, antal personer boende i fastigheten,  fastighetens verksamhet, individens ålder, mängd avfall, typ av avfall, antal ggr bortforsling av avfall sker, osv. En ensam, äldre individ lämnar inte på när någon nämnvärd avfallsmängd i relation till en högavlönad flerpersoners familj och fastighet, i normala fall. Köpkrafter är i relation till avfallsmängder dvs. orsak och verkan. Den som inte inser detta faktum är blind. Men en vetenskaplig uträkning av avfallsavgifterna kräver ett omfattande intellektuellt arbete som miljöförvaltningen alt. MISE ifråga inte beaktat och tagit itu med. Den som överhuvudtaget sett sig omkring i världen, vilket Balkh  kan konstatera att Balkh har gjort med arbetsinsatser i tjänst för SIDA i Sverige och i COLOMBIA i projekt ang. mänskliga rättigheter. Så som Balkh blivit behandlad på Åland efter år 2012 har Balkh inte blivit behandlad någon annorstäders. Den fattige i Afrika, Sydamerika, Asien, letar i och på överkonsumtionens sopberg efter någonting att äta och överleva. Välståndets sopberg vältras över på de fattiga som får betala ett högt pris för att komma till rätta med sopbergsbördan. På Åland sker detsamma men på ett mer sofistikerat tillvägagångssätt. Den fattige har inte ens råd att gå in i en butik för att inhandla det nödvändigaste för sin överlevnad. Den fattige är hänvisad till råttornas bostäder bland sjukdomar, bakterier, virus, osv. Ålands Miljöservice försätter människor i liknande situationer och kallar sig för det miljövänliga alternativet.  Balkh har valt ett annat alternativ och livsstil, ni (MISE) gör Balkh sjuk. Balkh vill inte ha bil el. television osv. det är Balkhs val. Med hänvisning till kommunallagen 1 Kap. §1 & syftet med renhållningslagen.

7.                   Vad MISE angår är att beakta och tolka lagen på ett sådant sätt att lagen kommer till godo för kommuninvånarna och se till lagstiftningen i dess syfte och prioritetsordning dvs. helhet. Inte som Sofie Dahlsten har påpekat, ett antal gånger, vid samtal och avfärdat Balkh med yttrandet att pengarna styr och sen lagt på telefonluren eller avfärdat Balkh på annat sätt. Dvs. förintelse av person. Trots hänvisning till kommunallagen 1 Kap. §1 & syftet med renhållningslagen och prioritetsordning i lagen.

8.                   Kopplingen Ralf Johansson i Kökar styrelse och som MISE:s representant samt bosatt på Kökar är en intressant kombination, han propagerar så klart för MISE. Efter samtal med kommundirektören på Kökar har det framkommit att inga andra alternativ än MISE-ÅPAB har sökts som entrepenörskap för avfallshanteringen. Dessutom kunde Ralf Johansson ha framfört Balkhs uppfattning till styrelsen på Kökar ang. alla missförhållanden med avgiftsbeläggningen, ÅPAB:s miljöstation parkerad på Balkhs fastighet egentligen utan tillstånd av Balkh och tillvaratagit Balkhs intressen så som det är skriftställt i kommunallagen och i lagen om renhållning och som Balkh hävdar i ovanstående skriftställning.

På "Gudingen" på väg till Kökar yttrar Ralf Johansson sig om att Balkh har en hel del kvar att betala, vilket Balkh hävdar är en grov kränkning av Balkh, samma man hänvisar till ett domstolsbeslut om att ensamma pensionärer icke är berättigad till nedsättning av MISE:s avgiftsbeläggning. Balkhs uppfattning är att denne man är ute i oegentligheter i sin uppfattning om hur och vad avgiftsbeläggningens beskaffenhet borde grunda sig på. Denne man kör omkring på Kökar med en allt för stor bil som släpper ut alldeles för mycket giftiga avgaser, emedan denne man trakasserar (Balkh som cyklar) Balkh, för sina obetalda avfallsavgifter. Om nu rättspraxis i tidigare domar dömt på sådant sätt som denne man påstår, är det sannerligen på tiden att rättspraxis tar hänsyn till nyare forskning och vetenskapliga belägg och dömer efter den kontext som är idag och i tid och som gynnar landskap och mänsklig välfärd och då speciellt utsatta människor. Med hänvisning till kommunallagen 1 Kap. 1 § & syftet med renhållningslagen och prioritetsordning.

I beaktande av ovanstående skriftställning och genomlysning av förhållanden ang. BALKH & MISE.

Besväret är uppenbart befogat. Utmätningsförfarandet bör därför omedelbart avslås och samtliga utmätta och indrivna avgifter skall betalas tillbaka till Balkh, därför att utmätningen och indrivningen av avgifter fakturerade av Ålands Miljöservice via utmätning och indrivning avÅlands fogdar är uppenbart obefogad.

Ålands fogdar konfiskerar Balkhs besparingar från Balkhs bankkonto via Ålands Miljöservice. Systematiskt konfiskerar Ålands fogdar  100 €/mån. från Balkhs bankkonto för en icke utförd sophämtnings-tjänst av MISE = ÅLANDS MILJÖSERVICE

750 €/mån. blir kvar av Balkhs pension efter Ålands fogdars insats. I enlighet med 32 § i avfallslagen och 9 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. Detta förfarande strider mot beaktandet av Kommunallagen angående kommuninvånarnas välfärd och sociala och ekonomiska trygghet. Detta förfarande strider mot syftet i inledningen av Renhållningslagen 1 Kap. 3a §  & 3b §, Syfte & 4 § Prioritetsordning.

Avgift

Avgift innebär ett pris för en tjänst. Begreppet används både inom den privata sektorn och den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn är den huvudsakliga skillnaden mellan avgifter och skatter att avgifterna är kopplade till en motprestation eller nyttighet, medan skatterna saknar en sådan koppling. Sjukförsäkringsavgiften ger exempelvis en rätt till sjukersättning. MISE har aldrig utfört en tjänst åt Balkh, ändå konfiskerar Ålands fogdar Balkhs pension, som om en sophämtnings-tjänst med svarta plastsopsäckar med spridda sopor i naturen vore utförd.? Är inte det egenmäktigt och bedrägligt förfarande som borde vara straffbart?

Balkhs Strategi

♪ Detta är konsekvenserna av ett personligt ansvar för välfärd, hållbar utveckling, ekologiskt tänkande och handlande på KÖKAR. Cykling, kollektivt resande, ekologiska odlingar, komposteringar och kretslopp – och återvinningssystematik i praktiken. Balkhs uppfattning är att med rätt ekologisk odlingsteknik förhindras uppkomsten av avfall, vilket är hälsosamt för människan och medverkar till syftet i renhållningslagen och till prioritetsordningen i denna lag. Ekologisk föda gynnar kroppens biologiska och biokemiska system och ekologisk odlingsteknik förhindrar uppkomsten av sjukdomar och sopor. Detta är också i linje med vad FN:s Kofi Annan hävdar, att hållbar utveckling börjar där man står. Se medskickat material! Tidigare års majsodling och grönsaksodling

MISE:s utmätnings- och indrivningsförfarande strangulerar Balkh ekonomiskt så till vida att Balkh i nöd har råd till utsäde för ekologisk odling, vilket motverkar renhållningslagens syfte och försätter Balkhs hälsa i relaterat stress och kristillstånd. Vem kan leva anständigt på en inkomst av 750 €/mån.? Efter MISE:s indrivning- och utmätningsförfarande? Kanske kan Miljö- och socialminister Carina Aaltonen el. styrelsen i MISE leva anständigt på 750 €/mån.?

Balkhs uppfattning är att lagföring & lagförändring sker genom processer i lagrummet, där rättspraxis förändras i förhållande till omvärlden, genom uppenbara resultat av forskning och vetenskap. Rättspraxis är ett dynamiskt fenomen där den juridiska arkitekten måste fästa blicken på rätt ställe och i rätt tid för att proportionerna i lagrummet skall kunna balanseras till jämnvikt dvs. domar, i relation till forskningsresultat och kontext.

Enligt Balkhs mening och uppfattning är, Emil Waris omdöme, en intelligent början till en förändring inom en förvaltning som enligt många med Balkh har misslyckats med att förvalta vår miljö på ett ekonomiskt och socialt hållbart tillvägagångssätt, och hållbar utveckling.

Tag i beaktande nedanstående följande viktig skriftställning omfattande miljöpolitisk kontext som är ett led i Balkhs bemötande av Koncernen Ålands Miljöservice.

FN:s f.d. generalsekreterare Kofi Annan sa under ett tal i Bangladesh 2001 att "Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och göra det till en konkret vardaglig verklighet för människor över hela världen." När man bygger på det som får oss att må bra i grunden och inte bara för stunden då bygger man det hållbara samhället. Hållbar utveckling börjar där man står. Begreppet hållbar utveckling rymmer en särskild styrka i dess förmåga att bestå som en öppen, dynamisk och utvecklingsvänlig idé som kan anpassas till att fungera i en mängd varierande situationer över tid och rum.

En annan mycket viktig aspekt är att våra grundläggande behov bör ligga till grund för de tillväxtmålen vi sätter upp. När vi talar om grundläggande behov utgår Balkh från den definition som intelligenta ekonomer har tagit fram. Enligt dessa ekonomer omfattar våra grundläggande behov: Försörjning och livsuppehälle, uppskattning och tillgivenhet, säkerhet och trygghet, förståelse och begriplighet, delaktighet, kreativt skapande, avkoppling och vila, identitet och mening samt frihet.

Ålands Miljöservice handlande via utmätning och indrivning förintar samtliga av Balkhs grundläggande behov genom den ekonomiska strangulering Ålands Miljöservice utsätter Balkh för. Balkh har ej beklagat sig över den minimala pension han tidigare överlevt på, ca. 900 €/mån. Att Ålands Miljöservice nu strangulerar Balkhs ekonomi via utmätning och indrivning medför svårigheter för Balkh att överleva efter indrivning- och utmätningsförfarandet och är detsamma som att långsamt strangulera Balkh till förintelse. Balkhs inkomst efter utmätnings och indrivningsförfarandet är endast ca. 750 €/ mån. Denna fundamentalistiska och neofacistiska metod att strangulera Balkh ekonomiskt, biologiskt, fysiskt och kemiskt är med andra ord en långsam plågsam avrättning vilket uppenbart motverkar både kommunallagen 1 Kap. 1 § och syftet med renhållningslagen samt prioritetsordningen i denna lag.

Om Ålands Miljöservice är upphovet till Balkhs död, så får väl då Balkh betraktas som ett avfall dvs. ett dödsfall. Enär då syftet med renhållningslagen är att motverka avfall och dödsfall dvs. minimera avfall så motverkar Ålands Miljöservice lagstiftningens syfte. Vilket är kontra logik och kontra produktivt. Om nu inte MISE inser detta missförhållande så borde MISE:s verksamhet omedelbart avvecklas och upphöra enär MISE är orsaken till BALKHS DÖD och dom över död man dör aldrig. Se Sofie Dahlstens yttrande punkt 4.

Att avrätta Balkh genom denna långsamma ekonomiska stranguleringsprocess utan att Balkh faktiskt har begått något brott, är detsamma som om Ålands Miljöservice faktiskt kan liknas vid en avhumaniserad organisation utan demokratiskt, ekonomiskt och socialt ansvar, som helt enkelt diskriminerar och eliminerar oliktänkande individer. Samtidigt ändras renhållningslagen till förmån för producenterna och deras ansvar ang. uppkomsten till avfall och deras ansvar att omhändertaga uppkommet avfall, vilket motverkar syftet med renhållningslagen. Se lagen om verkan och motverkan. Newtons lag, vilken ingår i den lagsamling Balkh bl. a. relaterar till som hänger ihop med fysikens lagar. Det anmärkningsvärda är att verksamhetsledaren i MISE undanhåller syftet och prioritetsordningen i lagen om renhållning för att generera vinst i koncernen vilket borde vara straffbart i sig, via utdelning av sopmärken för påklistring av svarta plastsopsäckar som skräpar ner i naturen samt borttransport av dessa utspridda sopor vilket i sin tur genererar div. utsläpp av avgaser bl. a. CO2 dvs. koldioxid.

Att agera för en hållbar framtid handlar inte bara om att undvika katastrof. Genom att göra proaktiva investeringar för en hållbar framtid kommer de som idag förstår de begränsningar och utmaningar vi står inför att få stora strategiska fördelar i att fånga nya möjligheter.

FN:s strategi. FN:s miljöprogram (UNEP) släppte i juni 2012 sin Global Environmental Outlook 5 (GEO5).

Budskapet från rapporten var i stor utsträckning en upprepning från tidigare rapporter med slutsatsen att vår nuvarande livsstil är ohållbar och utan åtgärder kommer vi få se oöverträffade mängder miljöproblem.

Men det finns saker vi kan göra. GEO5 är en sammanfattning av världsläget på 500 sidor som granskar 90 av de största miljöproblemen.

Utmaningen är att ändra tankesättet och därmed lösa problem på nya sätt.

♪ Se Balkhs strategi, vilket Balkh påtalat otaliga gånger för och om MISE utan åtgärd.

För den fortsatta processen har följande framgångsfaktorer identifierats:

1. Gemensamt politiskt beslut om en vision och strategi

2. Långsiktighet

3. Systemlösningar för ekonomiska-ekologiska-sociala samband

4. Metodval och verktyg för att genomföra, uppfölja och utvärdera

5. Utbildning

6. Kommunikation, internt och externt

Landskapsregeringen är verkställande instans och ansvarar för arbetet på framgångsnivån genom:

Långsiktiga ansvarsåtaganden: - beslutar om en övergripande hållbarhetsstrategi samt en vision för ett hållbart Åland inom ramen för systemet, d.v.s. ett Åland - en planet

- äger gemensamt med lagtinget processen och det övergripande politiska ansvaret för hållbar utveckling

- följer genom bl. a nyckeltal upp att strategin förverkligas

- avsätter tillräckliga resurser i budgeterna för att förverkliga strategin.

Kortsiktiga åtgärder:

- delger lagtinget strategin och visionen för beslut

- övervakar styrningen och processen för hållbarhetsarbetet

- tillsätter en hållbarhetsstrateg, en intern hållbarhetsberedning samt en extern sektoröverskridande styrgrupp

- tar fram 4-åriga handlingsplaner med konkreta åtgärder och tydliga delmål.

Handlingsplanerna bör överlappa regeringsskiften med minst ett år för kontinuiteten i arbetet

- ger förvaltnings- och utvecklingschefen ett tydligt uppdrag i arbetet med hållbar utveckling. Detta uppdrag bör även omfatta ansvarsfördelning vad gäller uppföljning och förbättring

- ger tydligt signalerar att tid och resurser ska avsättas från alla avdelningar för att stöda att hållbar utvecklincg skall vara integrerat i allt som görs på förvaltningen.

Systemet- ett Åland- en planet, en metafor

Balkh har omfattande kunskaper i etnobotanik och astronomi vilket inkluderar, biologi och kemi och fysik och ekologi. De grundläggande processerna för allt liv på planeten jorden är ej synliga för blotta ögat dvs. de mikroprocesser som orsakar de makroprocesser som i sin tur är synliga för blotta ögat. Evolutionen  är framsprungen ur dessa mikroprocesser, och har verkat under miljarder år fram i nutid med den vackra biologiska mångfald människan har möjlighet att uppleva i det globala landskapet. Forskningen och vetenskapen om dessa mikroprocesser har fört mänskligheten vidare mot medvetenheten om den miljö mänskligheten är beroende av för sin överlevnad. Om människan påverkar naturen på ett sådant sätt att ekologiska system kollapsar, se Östersjön, så måste människan naturligtvis ändra beteende, nu. Att se och beakta ett H ur kemins och fysikens aspekt och allt vad det innebär är också att se begynnelsen till själva livet dvs. H ållbar utveckling. Se H epatica nobilis. C. Linne den binära nomenklaturans arkitekt. Linne var Svenska Vetenskapsakademins förste ordförande och verkade i Observatoriet på Observatoriekullen i 1700- talets Stockholm, Linne var också en av de första som förstod ekologiska samband. På kullen verkar även Balkh när omständigheterna är de rätta. Om ni i förvaltningsdomstolen har vägarna förbi så skall Balkh personligen giva er en guidad tur i Universum och ge er en bild av planeten Jupiter och dess månar genom ett relevant teleskop. Vetenskapsmannen Galileo Galilei upptäckte Jupiters månar år 1610 med ett egenhändigt byggt teleskop. Kyrkans män satte munkavle på Galileo därför att han påstod att solen var i solsystemets centrum och att jorden rörde sig i en omloppsbana runt solen. Kyrkans män var av den uppfattningen att jorden befann sig i centrum av solsystemet.

Metaforen är ett bevis på hur en verklighetsuppfattning kan vara polariserad där en aktoriserad maktinstitution sätter munkavle på vetenskapliga belägg och håller vetenskapen i husarrest därför att vetenskapen är och skall vara objektiv och oberoende av ekonomiska och religiösa intressen. Jupiters månar kan människan inte se med blotta ögat. Blicken är alltså beroende av verktyget. Se medskickat bildmaterial.

Balkhs förslag på förändringar inom miljöförvaltningen är att:

Miljömyndigheten, organisationen och koncernen MISE:s verksamhet nedskärs och avvecklas.

Ålands miljöförvaltning är huvudansvarig för entreprenörskapet inom miljö och  renhållningssektorn omfattande samtliga kommuner i landskapet Åland, där en person inom varje kommun är tillsyningsman och informatör och kommunikatör för kommuninvånarna.

Miljöförvaltningen skall inte uppbära vinst utan vinsten skall omfatta hållbar utveckling och välfärd för kommuninvånarna.

Eftersom invånareantalet är ca. 30 000, så kan omorganisationen inte innebära omfattande problem. Detta med anledning av mängden klagomål på nuvarande organisation, och oegentligheter som förekommit och förekommer ang. MISE.

Detta är begynnelsen till en miljöförvaltning värd namnet dessutom skall lagtexten i renhållningslagen skrivas om där 32 § skall utgå.

Denna omorganisation skall påbörjas omedelbart.

Navigering

Det måste bliva kursändring, ang. Koncernen Ålands Miljöservice via Åland och dess Fogdars fundamentalistiska och neofacistiska indrivnings- och utmätningsförfarande relaterat till inget producentansvar för företag med omsättning < 1 milj. €uro? Och överhuvudtaget.

Grundsyn

En lagstiftning är i själva verket ingenting annat än grundsynen hos de som stiftat lagar om Miljö, Hållbar utveckling och Människans välfärd. Lagrummets dömda domar är i själva verket ingenting annat än lagstiftarnas och domstolars grundsyn om syftet med lagstiftningen ang. Människans välfärd, Hållbar utveckling och Miljö.

Om syftet med lagstiftningen är uppfyllt finns inget behov om vidare lagföring i lagrummet.

Yrkande

Balkhs bemötande, besvär, yrkande och förslag till dom i förvaltningsdomstolen är att Balkh betalar en i enlighet med vad Balkh uppfattar vad lagen syftar till och i förhållandet till vad som är syftet med lagen. En skälig, frivillig, acceptabel, ideell och generell renhållningsavgift fr. o.m år 2013 om 65 €uro/år fram till något annat avtalas. Föregående år kvittas mot MISE-Koncernens (ÅPAB:s) sopstation parkerad på Balkhs fastighet utan faktiskt avtalat tillstånd från Balkh tillsammans med MISEs oegentligheter. Detta förslag till avtal är Balkh beredd att underteckna med kommunen med hänsyn till den socialantropologiska kontexten, identitet, strategisk mångfald av valmöjligheter, regional och global förädlingsstrategi och innovativ kreativitet och social hållbarhet. Med hänvisning till kommunallagen 1 Kap. 1 § och syftet med renhållningslagen och prioritetsordning samt övriga paragrafer som gynnar Balkhs välfärd. Detta bemötande, besvär, yrkande och förslag ligger i linje med en ekonomisk och solidarisk sociabilitet för en hållbar utveckling i relation till forskning, vetenskapliga belägg, kontext, tid och livsstil.

Verkställighet i laga kraft med beaktande av och hänsyn till Balkhs välfärd, syftet & prioritetsordningen i lagrummet!

I beaktande av och efter en ordentligt genomförd och utförd analys av Balkhs bemötande, besvär och skriftställning, är Balkh av den uppfattningen att ingenting annat än en avgiftsbefrielse el. alt. nedsättning av avgifter till ingenting är rimligt fram tills ett legitimt avtal är undertecknat mellan Balkh och kommunen om en skälig renhållningsavgift i ärendet som avgörs i laga kraft. Lagrummets arkitektur borde vara av intellektuell & humanitär karaktär. I väntan på att ärendet avgörs i laga kraft gör Balkh anspråk på och  förutsätter att Balkhs samtliga bemötanden, besvär- och skriftställning och argument, syften, påståenden, uppfattning, forskning, vetenskapliga belägg, evidens, kontext, motiv och punkter till besvären omsorgsfullt och till fullo analyseras och tas i beaktande innan ärendet avgörs i laga kraft och därmed i högsta instans. Inget summarisk avgörande får verkställas i laga kraft och inga summariska motiveringar för ärendets verkställighet får förekomma i ärendet.

När ärendet är avgjort i laga kraft gör Balkh anspråk på och förutsätter att förvaltningsdomstolen motiverar sitt avgörande i förhållande till samtliga bemötanden, besvär- och skriftställning, argument, syften, påståenden, motiv, kontext, forskning, vetenskapliga belägg, evidens, uppfattning och punkter som Balkhs bemötande, besvär-  och skriftställning relaterar till.

Bernt Balkh, skrivaren

Österbygge, Kökar

Med anledning av ett samtal från Ralf Johansson rep. MISE, Kökar, den 31 juli kl. 18.32 telnr. +3584573430529 under pågående generalrepetition av teaterföreställningen Eufemia i samband med den insändare i Ålandstidningen införd av mig, Bernt Balkh den 31 juli.

I samtalet uttalar Ralf Johansson att MISE är villiga att betala tillbaka de konfiskerade besparingar MISE tillhandahållit via Ålands fogdeämbete, från mitt konto.

Vidare frågar Ralf Johansson var bilden är fotograferad i samband med insändaren och sen hävdar Ralf Johansson att jag påstått att jag transporterar mitt avfall till Uppsala vilket jag aldrig har påstått. Ralf Johanssons uttalande är i strid med vad jag påstått och därmed är hans uttalande ren och skär lögn! Jag säger detta till Ralf Johansson, att han helt enkelt är en lögnare eftersom Ralf Johansson uppenbarligen far fram med lögnaktiga uttalanden angående mina påståenden. Därmed är det uppenbarligen onödigt att föra samtalet vidare och jag lägger på luren.

Jag har sökt Ralf Johansson i samband med hans uttalande om återbetalning av de konfiskerade besparingar MISE tillhandahållit från mitt konto men ej fått något svar från denne Ralf Johansson.

Min vilja är nu att Landskapsregeringen alt. Kökars kommunstyrelse tar kontakt med Ralf Johansson och undersöker meningen med Ralf Johanssons samtal till mig ang. återbetalningen av de konfiskerade besparingarna från mitt konto?

Jag vill ha en relevant förklaring varför ingen återbetalning har skett till mitt konto?

Bernt Balkh

 

Dom

Ålands förvaltningsdomstols beslut 9.2. 2015

(Anteckningar i marginalen är personliga!)

UTTALANDE FRÅN ÅLANDS FOGDEÄMBETE

MILJÖHÄLSNINGAR BERNT BALKH

 

 

 

 

 

 

 

 


0 2966 visningar
Artikeln har inga översättningar